Allergisk rhinitt - Flerårig - Sesongrelatert
Sesongrelatert eller kronisk allergisk rhinitt

Sesongrelatert eller kronisk allergisk rhinitt

Allergisk rhinitt deles i sesongrelatert og kronisk rhinitt, avhengig av om symptomene er til stedet i perioder eller hele året. Sesongrelatert allergisk rhinitt forårsakes først og fremst av pollen fra løvtrær, gress og til en viss grad burot, mens kronisk allergisk rhinitt i stor grad skyldes pelsdyr og midd. En nyere inndeling ifølge ARIA guidelines (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma) definerer allergisk rhinitt som enten intermitterende eller vedvarende.

Hvis symptomene forekommer mindre enn fire dager per uke i løpet av en periode på mindre enn fire uker, klassifiseres rhinitten som intermitterende. Har man plager fire dager eller mer per uke i mer enn fire uker, defineres rhinitten til vedvarende. Denne inndelingen passer ikke så godt i Norge, siden mange nordmenn er allergiske mot flere pollensorter og opplever symptomer i flere måneder. I Norge har man derfor holdt fast ved begrepene sesongrelatert allergisk rhinitt i stedet for intermitterende. Begrepene vedvarende eller kronisk allergisk rhinitt brukes for å beskrive sykdom hos personer som har plager hele eller store deler av året.

Både sesongrelatert og kronisk rhinitt klassifiseres som mild, moderat eller alvorlig, avhengig av hvor mye livskvaliteten påvirkes. Hvis symptomene ikke påvirker søvn og daglige aktiviteter som skole, arbeid, fritid og idrett, anses de for å være milde. Hvis sykdommen fører til at søvnen forstyrres og at man får problemer med å utføre daglige aktiviteter, klassifiseres symptomene som moderate til alvorlige. 

Sesongrelatert allergisk rhinitt

I Norge rammes en av fem tenåringer og voksne av sesongrelatert allergisk rhinitt, også kalt høysnue. Tilstanden debuterer oftest i førskolealder og er mest plagsom i ungdomsårene, for senere å avta med alderen. I takt med at vi de siste 50 årene er blitt stadig mer sensitive for allergener, har pollenallergi økt tilsvarende. Allergi mot bjørke- og gresspollen er vanligst, men mange er også allergiske mot burot, hassel og or. 

I Norge deles pollensesongen inn i tre hovedperioder avhengig av hva blomstrer: løvtrær, gress eller burot. Løvtresesongen setter i gang allerede i slutten av februar, når hassel og or starter blomstringen sør i Norge, og varer som regel til midten av juni når bjørken er ferdig med blomstringen. Gressblomstringen kan starte allerede i mai, være på sitt sterkeste i juli og begynnelsen av august og fortsette et stykke inn i september. Burotblomstringen er på sitt sterkeste på sensommeren, fra slutten av juli til september. 

Vanlige symptomer på allergisk rhinitt er nysing, rennende nese, tett nese og kløe i nesen, men også røde, kløende og rennende øyne forekommer. Hvis symptomene kun oppstår i forbindelse med pollensesongen, mistenker ofte personen selv en eller annen form for pollenallergi. Anamnese er en viktig del av diagnostiseringen av allergisk rhinitt. Hvis det fortsatt er uklart hva som forårsaker plagene, kan en prikktest eller serumspesifikt IgE-test være nødvendig. 

Kronisk (vedvarende) rhinitt

Kronisk allergisk rhinitt forårsakes som oftest av pelsdyr og midd, og kan til forskjell fra sesongrelatert rhinitt føre til symptomer mer eller mindre året rundt. Symptomene er de samme som for sesongrelatert allergisk rhinitt, dvs. tett nese, nysing, rennende nese, kløe i nesen og irriterte øyne. Astmasymptomer kan også forekomme. Det mest plagsomme symptomet ved kronisk rhinitt er tett nese, fordi langvarig nesetetthet ofte gir negativ påvirkning på søvn og livskvalitet. 

Kronisk allergisk rhinitt kan være vanskeligere å diagnostisere ettersom koblingen mellom allergeneksponering og symptomer sjelden er like tydelige som ved sesongrelaterte symptomer. Symptomer som tett nese og rennende nese er også vanlige ved andre sykdommer i nesen. Blant differensialdiagnosene finner man rhinitis medicamentosa, hormonell rhinitt og nesepolypper. Ettersom sammenhengen mellom allegeneksponering og den allergiske reaksjonen ikke er like åpenbar, er det som oftest behov for en allergitest for å stille riktig diagnose. Behandling for kronisk allergisk rhinitt følger samme mønster som for sesongrelatert rhinitt. Hvis plagene fortsetter etter tre måneders behandling, kan det bli nødvendig å utrede om symptomene også har ikke-allergiske årsaker. Blant eldre og gravide er det vanlig å ha en kombinasjon av allergisk og ikke-allergisk rhinitt. 

Dymista

Dymista

Dymista® er indisert for symptomlindring ved moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt, hvis monoterapi med enten intranasalt antihistamin eller glukokortikoid ikke er tilstrekkelig.

Les mer om Dymista

mIcon_video

Instruksjonsfilm Dymista

Slik bruker du Dymista.

Se filmen

Mylan - Better Health for a Better World

Du forlater Allergiguiden.no

Hvis du klikker på "Fortsett", forlater du dette Mylan-tilknyttede selskapets nettsted for å gå til et nettsted som tilhører en tredjepart. Denne tredjeparten er eneansvarlig for innholdet på sine egne nettsider.
Sist oppdatert den:  02.07.2020