Dårlig kontrollert allergi kan gi asma
rofessor og ØNH-spesialist Sverre Steinsvåg© rofessor og ØNH-spesialist Sverre Steinsvåg

Dårlig kontrollert allergi kan gi asma

Nesen og lungene har tradisjonelt blitt definert som to separate organer. Ny kunnskap viser imidlertid at de både anatomisk-fysiologisk, epidemiologisk, patofysiologisk og terapeutisk har mange fellestrekk og er tett knyttet sammen.

 • Slimhinnene som kler øvre og nedre luftveier er identiske.
 • En åpen nese er en forutsetning for god lungefunksjon. Luften som passerer nesen på vei ned i lung- ene blir varmet, renset, fuktet og tilført nitrogenmonoksyd. Dette gir lungene optimale arbeids- forhold. Mangel på nesepusting gir lungene tilsvarende redusert beskyttelse mot sykdom.
 • Øvre og nedre luftveier utsettes i stor grad for de samme meteoro- logiske, miljømessige og toksiske påvirkningene.
 • 40–60 % av de med rhinitt har også astma.
 • Ca. 90 % av de med astma har også rhinitt.
 • Ca. 75 % av pasientene med KOLS har symptomer fra nesen.
 • Hos pasienter med astma vil sam- tidig sykdom i bihulene forsterke lungeproblemene.
 • Det er ofte en tidsmessig sammen- heng mellom rhinitt og astma. Mange debuterer med sykdom i nesen, og så kommer lunge- problemene noen år senere.
 • Hos astmatikere er øvre luftveier trangere enn hos personer uten astma. Dette innebærer at pasi- enter med astma i større grad enn andre er munnpustere.
 • Astmatikere har en annen opp- levelse av nesen enn personer uten astma. Dette bidrar også til munnpusting og dårligere forhold for lungene. 

Må se øvre og nedre luftveier i sam­menheng

Dette er bakgrunnen for at vi i mo­derne medisin snakker om ”to orga­ner – en luftvei”, ”the united airways”, eller ”the unified airways”. I dette ligger at vi må se øvre og nedre luft­veier i sammenheng når vi utreder og behandler sykdom i luftveiene.

Mer helhetlig behandling

Diagnostisk innebærer dette at pasienter som primært oppsøker lege med et øvre luftveisproblem også bør vurderes i forhold til om det kan være sykdom i de nedre luftveiene. På samme måte bør det hos pasienter som primært oppsøker lege med et nedre luftveisproblem også vurderes om det kan være sykdom i de øvre luftveiene.

”To organer – en luftvei” innebærer at en må utnytte mulighetene i at medisinsk og kirurgisk behandling av øvre luftveier kan ha positive effekt på hele luftveissystemet.

 • Lokale nasale steroider reduserer inflammasjon både i nese og lunger.
 • Antihistaminer har gunstig effekt både på allergisk rhinitt og aller- gisk astma, dels via reseptor- blokade, dels via antiinflamma- toriske mekanismer.
 • Leukotrienantagonister, eventuelt kombinert med antihistaminer, har gunstig effekt både på rhinitt og astma.
 • Allergenspesifikk immunterapi reduserer allergisk inflammasjon både i nese og lunger.
 • Fjerning av falske polypper og halsmandler kan redusere astma- problemer hos barn.
 • Kirurgisk behandling av kronisk bihulebetennelse og nesepolyp- per har positiv effekt på obstruktiv lungesykdom.  

 

skrevet av Allergiguiden